Algemene voorwaarden

Dit zijn de huisregels voor de FrysLAN en daaronder onze reglementen. LEES DEZE GOED DOOR!

Kun je je tijdens het evenement niet aan deze regels houden, dan hebben wij (De organisatie) het recht om je eruit te knikkeren..! Dit geldt voor iedereen.

Algemeen en gedrag:

 1. Het is niet toegestaan om drank, etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële waarschuwing en bij het negeren daarvan, verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.
 2. Het is verboden zich op de evenementen te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling door gebruikers. Bij overtreding van deze regel zal door de organisatie of hiervoor aangewezen/bevoegde personen een waarschuwing geven. Bij herhaling van overtreding kan de toegang tot het evenement ontzegd worden zonder teruggave van toegangsgeld.
 3. In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de betrokkenen het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.
 4. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde zakken/bakken/containers. Deze staan over het evenement verspreid. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook, zal worden bestraft: als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kan hem de opruimingskosten á 40 euro per uur in rekening worden gebracht.
 5. Speakers mogen enkel op een acceptabel niveau geluid produceren. Speakers mogen enkel aan tussen 10.00 uur en 22:00 uur. Tussen 22:00 uur en 10.00 uur is gebruik van een hoofdtelefoon verplicht. Bij overschrijding van een acceptabel niveau, bepaald door de organisatie, volgt een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt verwijdering van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.
 6. Wanneer een bezoeker de toegang tot de locatie – om welke reden dan ook – ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval het betaalde toegangsgeld terugkrijgen.

Prijzen:

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal inschrijvingen.

Gebruik Locatie:

 1. Bij het gebruik van de locatie dient ieder zich te houden aan de bij de locatie geldende regels. Bij het niet respecteren van deze regels volgt een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt verwijdering van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.
 2. Deelnemers worden geacht alleen gebruik te maken van de algemene faciliteiten en ruimtes die door de organisatie beschikbaar gesteld worden. 
 3. Gebruik van de keukenfaciliteiten is alleen door de organisatie of op verzoek mogelijk het is niet toegestaan om de keuken te gebruiken als “eigen keuken”. 
 4. Douches worden beschikbaar gesteld door de organisatie, elke douche heeft een 50 Liter boiler, hou dus rekening met je medemens en ga niet te uitgebreid staan douchen
 5. Gebruik van de vuurplaats geschiedt alleen in overleg met de organisatie.

Aansprakelijkheid:

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of vernieling van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan onder meer de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, stoelen, tafels, het sanitair, activiteiten, de infrastructuur, het parkeerterrein, overige deelnemers en andere externe partijen. Hierbij nadrukkelijk inbegrepen schade bij het aansluiten van materialen op ons netwerk en/of stroomnet.
 2. Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt tevens verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld en aangifte bij de politie. De verwachting van de organisator is dat de deelnemer zich naar behoren zal gedragen, zodat er geen negatieve gevolgen komen voor partners. Instructies van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.
 3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Illegale activiteiten:

 1. Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns, paintballwapens en airsoftwapens.
 2. Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.
 3. Deelnemer is het verboden illegale software en materialen mee te nemen naar het evenement. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en materialen. Bij een geconstateerde overtreding zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.
 4. Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan competities tijdens het evenement is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

Alcohol/verdovende middelen:

 1. Op het evenement kunnen alcoholhoudende dranken worden genuttigd. Deze mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink met mate. Mocht een bezoeker onder invloed van alcohol overlast veroorzaken, dan kan deze van het evenement verwijderd worden zonder teruggave van toegangsgeld.
 2. Gebruik van hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden. Een ieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd zonder teruggave van toegangsgeld en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.